stuck

 1. Echondas
 2. Owsley
 3. Zurthock
 4. Smegatron
 5. Smegatron
 6. Smegatron
 7. BoneStone
 8. Sonja
 9. Damian Killingsworth
 10. AoiBlue
 11. AoiBlue
 12. Dhanas
 13. AoiBlue
 14. AoiBlue
 15. AoiBlue
 16. MikiAP
 17. Damian Killingsworth
 18. ttchastain
 19. Moussaka
 20. samz